ΣΦΗΜΜΥ 15Ανδρέας Χρυσοχός


Ο Δρ. Ανδρέας Χρυσοχός είναι διπλωματούχος μηχανικός (2009) και διδάκτορας (2015) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Είναι επίσης κάτοχος διπλώματος MBA (2017) από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και διπλώματος MMath (2023) από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Ήταν μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΑΠΘ (2015-17) καθώς και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (2017-19). Από το 2017 εργάζεται στο Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας Ελληνικά Καλώδια του Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ έχοντας πλέον τη θέση του Senior Manager. Ήταν υπότροφος του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης με δύο ξεχωριστές υποτροφίες (2012-15, 2016-17), επίτιμος υπότροφος της Επιτροπής Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2012-13) και υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (2017-19). Είναι πρεσβύτερο μέλος του Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (IEEE), και μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου για τα Μεγάλα Ηλεκτρικά Συστήματα (CIGRE), του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και του EuropaCable. Είναι ο Έλληνας εκπρόσωπος (2022) στην ομάδα εργασίας IEC TC20/WG19 που ως θέμα έχει τη διαστασιολόγηση καλωδίων ισχύος ενώ συμμετέχει και σε διάφορες ομάδες εργασίας B1/C4 της CIGRE. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντάσσονται στην περιοχή της προσομοίωσης πολλαπλών φυσικών σε εναέριες γραμμές, υπόγεια καλώδια και εξαρτήματα αυτών.

Βελτιστοποίηση της Σχεδίασης Τριπολικών Υποβρύχιων Καλωδίων βάσει Μετρήσεων Απωλειών

Η διαστασιολόγηση (current rating) των τριπολικών υποβρύχιων καλωδίων γίνεται συνήθως βάσει των προδιαγραφών IEC 60287 και IEC 60853. Είναι όμως γνωστό στη διεθνή βιβλιογραφία πως τα πρότυπα αυτά υπερδιαστασιολογούν σημαντικά τα υποβρύχια καλώδια καθώς δεν υπολογίζουν με ακρίβεια τις απώλειες που αναπτύσσονται κατά κύριο λόγο στον κοινό οπλισμό και δευτερευόντως στις θωρακίσεις των πόλων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους παραγωγής του καλωδίου και της συνολικά προσφερόμενης πρότασης προς τον πελάτη. Στη βιβλιογραφία παρατηρείται επίσης μια διαρκής ερευνητική προσπάθεια που στόχο έχει την ανάπτυξη νέων μεθόδων υπολογισμού των απωλειών με ακρίβεια καθώς και κατάλληλες εργαστηριακές μετρήσεις προς πιστοποίηση των παραπάνω αποτελεσμάτων. Επιπρόσθετα, πολλοί πελάτες εντάσσουν στις προδιαγραφές τους τη διεξαγωγή κατάλληλης εργαστηριακής μέτρησης και επιβεβαίωσης των απωλειών των υποβρυχίων καλωδίων καθώς και ταυτοποίηση των διαφόρων μοντέλων προσομοίωσης. Η διάλεξη περιλαμβάνει αρχικά μια περιγραφή του θεωρητικού υποβάθρου για τις απώλειες, κατηγοριοποιώντας αυτές στα αντίστοιχα μεταλλικά στοιχεία του υποβρύχιου καλωδίου. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται μια αξιόπιστη μετρητική διάταξη για τις απώλειες των υποβρυχίων καλωδίων καθώς και της σχετικής μαγνητικής διαπερατότητας των συρμάτων οπλισμού. Τέλος, παρουσιάζεται η ανάπτυξη αναλυτικών και αριθμητικών μοντέλων προσομοίωσης για τον ακριβή υπολογισμό των απωλειών σε κάθε πιθανή σχεδίαση υποβρύχιου καλωδίου. Η σύγκριση των ανωτέρω με τα αντίστοιχα αποτελέσματα των προτύπων οδηγεί στη βελτιστοποίηση της σχεδίασης των υποβρύχιων καλωδίων και της προσφερόμενης πρότασης προς τον πελάτη.

Πίσω στους ομιλητές!